Mülki İdare Amiri/Vali Yrd.
mulkiidareamiri

SİVİL HAVA MEYDANLARI, LİMANLAR VE SINIR KAPILARINDA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI, GÖREV VE HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi                  : 25/7/1997 No: 97/9707

Dayandığı Kanunun Tarihi                            : 10/6/1949 No: 5442

Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi                  : 14/8/1997 No: 23080

Güvenlik Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi

Madde 29- Sivil hava meydanlarında görev yapan güvenlik personeli başta olmak üzere hava meydanlarındaki kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda görev yapan her seviyedeki personelin (ICAO) ve (ECAC) ile Milli Sivil Havacılık Eğitim Programının öngördüğü standartlarda eğitimlerini sağlamak, hava meydanlarında alınan güvenlik tertip ve tedbirlerini denetlemek, araştırmak ve geliştirmek üzere mülki idare amirine bağlı Güvenlik, Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi oluşturulur.

Güvenlik, Eğitim, Araştırma ve Denetleme Biriminde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Baş Müdürlüğü, Hava Meydanı Emniyet Koruma Şube Müdürlüğü ve Gümrük Müdürlüğü tarafından yeteri kadar uzman görevlendirilir. Gerektiği hallerde diğer kamu ve özel sektöre ait kuruluşlardan temsilci görevlendirilebilir.

Güvenlik, Eğitim Araştırma ve Denetleme Birimi oluşturulamayan hava meydanlarında eğitim ve denetleme görevleri Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı gereğince oluşturulan Eğitim, Araştırma ve Denetleme Uzmanları Kurulu tarafından yerine getirilir.

 

Havalimanı Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi (EADB)

MADDE 27 – (1)Havalimanlarında, alınan güvenlik önlemlerini test etmek, denetlemek, incelemek, araştırmak ve geliştirmek amacıyla, Mülki İdare Amiri’ne bağlı, Havalimanı Güvenlik Komisyonuna üye veren kurum/kuruluş temsilcileri ile gerektiğinde havalimanında faaliyeti bulunan diğer kurum/kuruluş personelinden üye katılımıyla Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi oluşturulur. EADB’de görev alanların bilgileri her yıl Ocak ayı içerisinde yetkili otoriteye bildirilir.

(2) Birim haftada 1 kez toplanır. Ayrıca gerektiği hallerde ilaveten toplanabilir

(3) Birimin sekretarya hizmetlerini Emniyet Şube Müdürlüğü yapar ve birimin başkanlığını da bu kurumun temsilcisi yürütür.

(4) Bu birimde görev alan personel kendi kurum/kuruluşundaki görevinin yanı sıra üzere EADB’deki görevini de ilaveten yürütür.

Eğitim, Araştırma ve Denetleme Birimi’nin görevleri(EADB)

MADDE 28 – (1) Havalimanı güvenlik Programı, muhtemel harekât tarzı planı örnek planlardaki esaslar doğrultusunda havalimanına özgü hazırlamak,

(2)Güvenlik Komisyonu toplantısı öncesi hazırlık amacıyla toplanarak, gündemle ilgili hususlarda ve yapılan faaliyetlerle ilgili rapor hazırlayarak komisyona sunmak,

(3)Havalimanında İç Kalite Kontrol Programı çerçevesinde haberli ve habersiz olarak sürekli denetleme, test faaliyetlerini yapmak, cihaz testlerini yapmak ve kayıtları tutmak ile denetleme raporlarını güvenlik komisyonuna sunmak,

(4)SHT-17.2 talimatına göre yetkilendirildiği alanlarda personelin eğitimlerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak,

(5)Havalimanı güvenlik komisyonu’nun çalışma gerektiren hususlarla ilgili görevlendirmelerini yerine getirmek ile görevlidir.

Eğitim Araştırma ve Denetleme Birimi Üyeleri

Murat KAVUNCU

S.NO ADI SOYADI KURUMU GÖREVİ
1 Serdar DURAK Atatürk Havalimanı Şube Müd. EADB Başkanı
2 Rabia BİLLOR Atatürk Havalimanı Şube Müd. (ÜYE)
3 Halil URHAN Atatürk Havalimanı Şube Müd. (ÜYE)
4 Kadir SELBES Atatürk Havalimanı Şube Müd. (ÜYE)
5 Kaan AKKAYA Atatürk Havalimanı Şube Müd. (ÜYE)
6 Yusuf MERDİN Atatürk Havalimanı Şube Müd. (ÜYE)
7 Ahmet AKMAN Atatürk Havalimanı Şube Müd. (ÜYE)
8  Murat KAVUNCU Mülki İdare Amirliği (ÜYE)
9 Zekeriya ARSLAN DHMİ Başmüdürlüğü (ÜYE)
10 Saadettin GÖÇEN DHMİ Başmüdürlüğü (ÜYE)
11 Levent ERSOY DHMİ Başmüdürlüğü (ÜYE)
12 (ÜYE)
13 Rıfat Jandarma Bölük Komutanlığı (ÜYE)
14 Hakan GÜRBÜZ Kargo Gümrük Müdürlüğü (ÜYE)
15 Abdullah AKPINAR Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü (ÜYE)
16 Hasan YILMAZ Gümrük Kaçakçılık ve İst. Mdr. (ÜYE)
17 Erkan KURAL Sağlık Denetleme Baştabipliği (ÜYE)
18 Fatih GÜNİÇEN SHGM Temsilciliği (ÜYE)
19 İbrahim ÖZDEMİR THY (ÜYE)
20 Levent ŞENCAN TAV Terminal İşletme (ÜYE)
21 Özhan KANYILMAZ TAV Terminal İşletme (ÜYE)
22 Bülent Şeref ÖZTÜRK TAV Güvenlik (ÜYE)
23 Ali Evren AYDIN TÖSHİD (ÜYE)
24 Mehmet HİSAR AOC (ÜYE)
İhbar Şikayet