MÜLKİ İDARE AMİRİ
mulkiidareamiri
NAZMİ GÜNLÜ

Mülki İdare Amirliği

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun Ek-1. Maddesinde “Vali, hava meydanlarında güvenliğin sağlanması, giriş ve çıkışlarla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almaya ve uygulamaya, kuruluşların çalışmalarını denetlemeye yetkilidir.” denilmektedir.

Sivil Hava meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin (97/9707) 6. Maddesinde “Vali, bu Yönetmelikle kendisine verilen yetkileri sivil hava meydanı, liman ve sınır kapılarında 5442 sayılı Kanun kapsamında Mülki İdare Amiri sıfatıyla sürekli olarak görevlendireceği vali yardımcısına veya kaymakama devredebilir.” denilmektedir.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Şikago Konvansiyonunun güvenlik ile ilgili Uluslararası Sivil Havacılığın Yasadışı Müdahaleye Karşı Korunması başlıklı 17. ekinin 3.2.2 maddesinde “Anlaşmaya taraf her ülke uluslararası sivil havacılığa hizmet eden her hava meydanında güvenlik kontrollerinin uygulanmasının koordine edilmesinden sorumlu bir makam (otorite) olmasını sağlayacaktır.” denilmektedir.

Yukarda sayılı Uluslararası ve ulusal Mevzuatlar gereği Atatürk Havalimanında güvenliğin sağlanması, giriş ve çıkışlarla ilgili görev ve hizmetlerin düzenli ve etkili bir biçimde yürütülmesi, görevli kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun gerçekleşmesi için İl Valisi tarafından Mülki İdare Amiri görevlendirilmiştir.

Mülki İdare Amiri’nin Görevleri

 • Havalimanlarından Mülki İdare Amirleri, havalimanlarında alınan güvenlik tedbirlerinin, ulusal mevzuata ve MSHGP’ye uygunluğunu denetler, uygunsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmaları takip eder, havalimanındaki risk ve tehdit çalışmalarını yaparak gerekli önlemleri yetkili otorite adına alır.
 • Havalimanı Güvenlik Programı, Muhtemel Harekât Tarzı Planı ve Acil Durum Planlarını hazırlatmak onaylamak.
 • Havalimanından faaliyet gösteren havacılık işletmelerinin güvenlik planlarını yaptırmak, tetkik ederek onaylamak.
 • Havalimanı Güvenlik Programlarının, havalimanında bulunan kurum ve kuruluşlarca uygulanmasını sağlamak ve güvenlikle ilgili olarak alınan özel tedbirlerin gözetimini ve denetimini yapmak,
 • Havalimanının, hayati öneme haiz tesis, teçhizat ve hassas noktalarını güvenlik yönünden incelenmesini sağlamak,
 • Havalimanının güvenliğine yönelik, olağan ve acil tehditleri karşılayabilecek tedbir ve tertiplerin alınmasını sağlamak,
 • Güvenlik tertip ve tedbirlerinin iç kalite kontrol programı çerçevesinde denetimini yapmak, geliştirilmesi için yapılan teklifleri incelemek ve gerekli olanları uygulamak, güvenlik tedbirlerini test etmek, kalite kontrol faaliyetlerinin sonuçlarını ve her üç (3) ayda bir EADB tarafından MSHGKKP Ek-1 kapsamında hazırlanacak denetleme formlarını onaylamak ve SHGM ve EGM dahil ilgili yerlere bildirmek,
 • Havalimanının güvenlik tertip ve tedbirlerinin hâlihazır durumu ile mevcut problemlerinden mahallinde çözümü mümkün olmayanlarını, ilgili üst makamlara bildirmek ve bu konularla ilgili teklifler hazırlamak,
 • Sivil havacılık güvenliği ile ilgili Güvenlik Kurulu’nda alınan kararların ve yapılan tavsiyelerin uygulanmasını, yayınlanan dokümanların bir rehber olarak kullanılmasını sağlamak,
 • Havalimanında hazırlanan planlar doğrultusunda muhtemel durumlar için hazırlanan tedbirlerin yılda en az bir defa tatbikatını yaptırmak ve ilgili yerlere bildirmek, tatbikatın bir değerlendirmesini yaparak ortaya çıkan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak,
 • Havalimanında yapılan denetim sonucu görülen eksiklikleri, telafisi için ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek, takip etmek
 • Havalimanı güvenliğini etkileyen yasadışı eylem ve olayları, her türlü tehditleri, ilgili yerlere bildirmek,
 • Havalimanında görevli tüm personelin mevzuatta yer alan gerekli eğitimleri alıp almadıklarını denetlemek,
 • 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu doğrultusunda, havalimanı trafik düzenlemesini sağlamak,
 • Havalimanında gerçekleştirilmesi planlanan inşaat ve mimari değişiklikler/yapım işlerini güvenlik açısından değerlendirmek,
 • Alarm durumu değişikliklerine, mümkün olması durumunda güvenlik komisyonu ile, acil durumlarda ise kendi başına karar vermek.
 • Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu tarafından verilen diğer emir ve talimatların uygulanmasını sağlamak ile görevlidir.
 • Mülki İdare Amiri bu görevleri, Havalimanı Güvenlik Komisyonu koordinasyonu ve kararları çerçevesinde yürütür.
 • Askeri-Sivil Havalimanlarında işletmenin sorumluluk alanlarındaki sivil havacılık faaliyetlerinden havacılık güvenliği alanında Mülki İdare Amiri sorumludur.
İhbar Şikayet